Аnnouncements

Обявление от „П.И.Л. Ритейл бул 5“ ЕООД относно обект : Строеж на „Сграда с търговски обекти в поземлен имот с идентификатор 12259.1025.664 от кадастрална карта на гр. Враца“, с местонахождение УПИ V-651, кв. 267, ж.к. „Медковец“, гр. Враца 3000

Обявление от “ПИЛ Логистика” ООД относно обект „Сграда с търговски складове и офиси към тях, пречиствателно съоръжение и резервоар“ в поземлен имот с идентификатор 68134.8578.1398, планоснимачен номер кв. Враждебна–1-ва част, УПИ ІV-1398, кв. № 78, м. „Враждебна“, район „Кремиковци“, гр. София, съгласно издадено Разрешение за строеж № 83/20.12.2018г. на Главния архитект на „Столична община“, район„Кремиковци“, влязло в сила на 05.01.2019г.